Program Yeterliliği | Sınıf Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Program Yeterliliği

Program Yeterliliği

Sınıf öğretmenliği programını tamamlayan bir sınıf öğretmeni adayı, 

Bilgi

 1. İlkokul ders programlarının alan bilgilerine, kazanımlarına, bu kazanımlara ilişkin içeriklere; bu alan bilgileri ile kazanımlara ve içeriğe en uygun öğretim yöntem ve tekniklerine; ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
 2. İlkokul öğrencilerinin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
 3. Bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
 4. Eğitim bilimleriyle ilgili olguların, kavramların ve ilkelerin bilgisine sahiptir.
 5. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.

Beceri

 1. Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili kavramları uygulama ortamlarına transfer eder, yerinde ve etkili bir şekilde kullanır, aralarındaki ilişkileri açıklar.
 2. Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili temel kaynakları, süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin eğitim raporlarını izler; yorumlar ve kullanır.
 3. Okul ve sınıf süreçlerinde karşılaştığı problem durumlarını bilimsel araştırma konusu yapar, tanımlar, uygun araştırma yöntem ve tekniği ile veri toplar, analiz eder, yorumlar, çözüm önerileri geliştirir.
 4. İlkokul öğrencilerinin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, hazır bulunuşluklarını, çevre olanaklarını ve ders programlarını dikkate alarak öğretme-öğrenme sürecini planlar.
 5. Eğitim ortamlarını düzenler; eğitim teknolojilerini etkili kullanır; uygun materyaller geliştirir.
 6. Öğrenme-öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini kuramsal temellerine uygun bir şekilde kullanır ve çoklu değerlendirme araçları kullanarak öğrenci kazanımlarını değerlendirir.
 7. Birleştirilmiş sınıflarda; öğretim programının yapısı, sınıf yönetimi, öğrenme-öğretme sürecinin planlar ve değerlendirir.
 8. Disiplinler arası yaklaşımla çalışabilme becerisi geliştirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 1. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
 2. Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
 3. Okul yönetim süreçlerine yönelik liderlik vasıflarını geliştirir ve sürekli katkı sağlar.

Öğrenme Yetkinliği

 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek ihtiyaçlarına yönelik mesleki gelişimini sürdürür.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. İlkokulun içinde bulunduğu farklı sosyo-kültürel çevrelere yönelik toplumsal sorumluluk projeleri planlar ve uygular.
 2. Bir sınıf öğretmeni olarak görünümü, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olur.
 3. Bir sınıf öğretmeni olarak sanat, spor ve kültürel alanlarda çok yönlü gelişim gösterir.
 4. Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
 5. En az bir yabancı dilde kendini geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

 1. Okul ve sınıf ortamında güvenlik önlemlerini alır ve gerektiğinde ilk yardım uygulamalarında bulunur.
 2. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel değerlerin bilincindedir ve bu değerlere uygun davranır.